Chân giả cụt ngang đùi TF

Giá bán: Liên hệ

Chẩn đoán:
-    Tháo khớp gối
-    Cắt cụt ngang đùi

Chân giả tháo khớp gối

 

Chân giả cụt ngang đùi với dây đeo

Chân giả cụt ngang đùi, không khớp gối,

bàn chân lồi

 

Chân giả cụt ngang đùi, không có

khớp gối