Chân giả cụt bàn chân FP

Giá bán: Liên hệ

Chẩn đoán:
- Chấn thương
- Tiểu đường
- Cắt cụt ngón chân
- Cắt cụt ngang xương bàn
- Cắt cụt bàn kiểu Lisfranc
- Cắt cụt bàn kiểu Chopart
- Cắt cụt bàn kiểu Pirogoff-Spitzy
- Cắt cụt bàn kiểu Syme