KO nẹp

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Chân chử O

– Chân chử X

– Sau mổ

Chỉ định:

– KAFO: Máng nẹp đùi ban đêm chỉnh vẹo trong, vẹo ngoài

Danh mục: