FP Chân giả cụt bàn

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Cắt cụt ngón chân

– Cắt cụt ngang xương bàn

– Cắt cụt Lisfranc

– Cắt cụt Chopart

– Cắt cụt bàn kiểu Pirogoff-Spitzy

– Cắt cụt bàn kiểu syme

Danh mục: