AFO nẹp cẳng

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Chân chữ O phần dưới gối

– Bàn chân vẹo ngoài

– Bàn chân bẹt

Chỉ định:

– AFO: Nẹp cẳng chân chỉnh vẹo ngoài, cao

Danh mục: